Đàn Organ Yamaha PSR-SX900

  • 1337 Tiếng, bao gồm 252 Tiếng Super Articulation và 24 Tiếng Organ Flute! Tiếng nhạc cụ. 56 Bộ trống/SFX
  • 525 Điệu nhạc, bao gồm 463 Điệu nhạc Pro, 46 Điệu nhạc Session, 10 Điệu nhạc DJ và 6 Kiểu chơi Tự do (Free)
  • Nội dung Mở rộng cài sẵn (Expansion)
  • Real Distortion và Real Reverb, với hiệu ứng giao diện trực quan
  • Bộ nhớ trong 1GB dành cho dữ liệu mở rộng
  • Bộ nhớ trong 4GB
  • Dung lượng tệp bài hát MIDI: 3MB mỗi tệp
Category: